• 9.09.2012

  தமிழர்களின் பூக்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு
  நண்பர்களே நான் தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறைகளைப் பற்றி பகிரப் போகும் இரண்டாவது பதிவு இது என்பதை பெரு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்ற பதிவில் ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

  ”தமிழன் பெருமைகளை இன்றைய தலைமுறையிடம் சொல்லி தமிழனை சிறுமை படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.”

  என்னைப் பொறுத்தவரையில் இது பெருமையல்ல... நம்மை நாம் மீட்டெடுக்கும் முயற்சி. துரித உணவுகளினால் ஆரோக்கியத்தை இழக்கும் மக்கள் இயற்கை உணவின் மகத்துவத்தையும், அதன் சிறப்பையும் உணர்ந்த பின்னர், இது முதலிலேயே தெரிந்திருந்தால் என்று கவலைப்பட்டு மீள முயற்சிக்கின்றனர். அவர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை தான் இதுவெல்லாம். இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கின்றனர். முடிந்தால் பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்வது தான் இந்தப் பதிவின் நோக்கம்.

  ஒவ்வொருத் தமிழனும்,தமிழச்சியும் பெருமையுடன் படிக்க வேண்டியது இது...

  இதனை உங்களுடன் பகிர்வதில் எங்களுக்குப் பெருமகிழ்ச்சி..

  தயவுசெய்து நிதானமாக முழுமையாகப் படிக்கவும்...

  இது நமது முன்னோர்களின் நுட்பமான அறிவியல் அறிவினை விளக்கும் கட்டுரையாகும்..

  படித்தபிறகு அனைத்துத் தமிழுள்ளங்களுக்கும் பகிரவும்..

  தமிழகம்- அறிவும் அறிவுசார்ந்த இடமும்.. பழந்தமிழ் மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு மேற்கொண்டிருந்தனர்.. எனவே, இயற்கையைப்பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தனர்..

  இயற்கையைப் பாடிய உலகக் கவிஞர்களை இவர்களுடன் ஒப்பிட

  இயலாவண்ணம், மிக உயர்ந்த நிலையில் இயற்கையைக் கையாளும் இணையற்ற புலவர்களாகத் திகழ்ந்தனர்..

  வாழும் முறைமைக்கு அடிப்படையான ஐவகைநிலப் பாகுபாட்டை

  குறிஞ்சி,முல்லை,மருதம்,நெய்தல்,பாலை எனப் பூக்களின் பெயரால் அமைத்துள்ளனர்..

  இவையே பின்னர்,திணை ஒழுக்கத்திற்கும் அடிப்படையாயிற்று...

  பூக்களை உவமையாகவும், உருவகமாகவும் கையாளும் வண்ணம்

  மக்களும் மலர் வகைகள் பற்றிய அறிவைப் பெற்றிருந்தனர்..

  மலர்களின் மருத்துவத் தன்மையை நன்கு உணர்ந்து நோய் நீக்கவும்,

  தளர்ச்சி போக்கவும்,ஊட்டம் பெறவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர்..

  ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த கபிலர்,தம்முடைய குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் இலக்கியத்தில் வரிசையாக 99 வகைப் பூக்களைக் குறிப்பிடுகின்றார்..
  இந்நூல் ஆரிய அரசர் பிரகத்தனுக்குத் தமிழ் கற்பிப்பதற்காக இயற்றப் பெற்றது...

  எனவே,இந்நூலில் பூக்கள் சிறப்பாகக் குறிக்கப் பெற்றுள்ளதால் தமிழர் வாழ்வில் பூக்கள் பெற்றுள்ள முதன்மை இடத்தை எளிதில் அறியலாம்..  கபிலர் பெருமானால் குறிக்கப்பெறும் பூக்கள் வருமாறு :

  அடும்பு

  அதிரல்

  அவரை

  அனிச்சம்

  ஆத்தி

  ஆம்பல்

  ஆரம்

  ஆவிரை

  இலவம்

  ஈங்கை

  உந்தூழ்(பெருமூங்கிற்பூ)

  எருவை

  எறுழம்

  கஞ்சங்குல்லை

  கரந்தை

  கருவிளம்

  காஞ்சி

  காயா

  காழ்வை(அகிற்பூ)

  குடசம் (வெள்ளை நிற பாலைப்பூ)

  குரவம்

  குருக்கத்தி

  குருகிலை(முருக்கிலை)

  குருந்தம்

  குவளை

  குளவி

  குறிஞ்சி

  குறுநறுங்கண்ணி

  கூவிரம்

  கூவிளம்

  கைதை

  கொகுடி

  கொன்றை

  கோங்கம்

  கோடல்

  சண்பகம்

  சிந்துவாரம்

  சிறுசெங்குரலி (கருந்தாமக்கொடிப்பூ)

  சிறுபூளை

  சிறுமாரோடம் (செங்கருங்காலி)

  சுள்ளி

  சூரல்

  செங்காந்தள்

  செங்கொடுவேரி

  செம்மல்

  செருந்தி

  செருவிளை

  சேடல்

  ஞாழல்

  தணக்கம்

  தளவம்

  தாமரை

  தாழை

  தில்லை

  திலகம்

  தும்பை

  துழாய்

  தேமா (தேமாம்பூ)

  தோன்றி

  நந்தி

  நரந்தம்

  நள்ளிருள்நாறி (இருவாட்சிப்பூ)

  நறவம்

  நாகப்பூ

  நெய்தல்

  பகன்றை

  பசும்பிடி

  பயினி

  பலாசம்

  பாங்கர்

  பாதிரி

  பாரம்

  பாலை

  பிடவம்

  பிண்டி

  பித்திகம்

  பீரம்

  புழகு(எருக்கம்பூ)

  புன்னாகம்

  புன்னை

  போங்கம் (மஞ்சாடிப்பூ)

  மணிக் குலை

  மணிச்சிகை (செம்மணிப்பூ)

  மராஅம் (மரவம்)

  மருதம்

  மா

  முல்லை

  மௌவல்

  வகுளம்

  வஞ்சி

  வடவனம்

  வழை

  வள்ளி

  வாகை

  வாழை

  வானி

  வெட்சி

  வேங்கை

  வேரல் (சிறுமூங்கிற்பூ)

  பூக்களின் நிலைகளை அரும்பு,

  போது,

  மலர்,

  வீ,

  செம்மல் என ஐந்து வகையாகப் பகுத்தனர்..  மலருக்கு அடுத்து அலர் என்னும் நிலையையும் பகுத்தனர்..

  பூ தோன்றும் நிலை அரும்பு எனப்படுகிறது..

  மேலும் முல்லை அரும்பு அல்லது மல்லிகை அரும்பு போல் சிறியதாயும் கூர்மையாயும் இருப்பது அரும்பு..

  அடுக்கு மல்லிகை அரும்பு போல் சற்றுப் பெரியதாகவும் மொட்டையாகவும் இருப்பது மொட்டு..

  தாமரை அரும்பு போல் பெரிதாக இருப்பது முகை..

  இதுவும் பசு முகை,எதிர்முகை, கொழுமுகை என மூவகையாகும்..

  பூக்கள் விரியாத நிலையில் இதழ் பொதிந்து இருக்கும்..

  அஃதாவது மகரந்தப் பைகள் அவிழாமல் பொதிந்து இருக்கும்.. அஃதாவது கருவை ஏற்றுக் கொள்ளும் கருப்பை பொதிந்து கிடக்கும்..

  இந்நிலை போது எனப் பெறும்...

  பொதிந்து கிடப்பது போது என்றாயிற்று எனக் கூறலாம்..

  (பொதிந்து வைத்தல் என்றால் பொட்டலம் கட்டுவது போல் ஒன்றை உள்ளே வைத்திருத்தல்..)

  மல் என்பதற்கு வளம் என்றும் பொருள் உண்டு..

  எனவே தாவரங்களின் இனப் பெருக்கத்திற்கு அடிப்படையான வளம் உடையதான பூவின் நிலை மலர் எனப்பெறும்..

  (இவ்வாறு வளத்தை உருவாக்காதவை - மல் அற்றவை - மலடு எனப்பெறும்..)

  மலர்ந்த பின்பு, தேன் நீங்கி மகரந்தம் கெட்டு வாடிப்போன - அலர்ந்து போன - பூ அலர் எனப் பெறும்..


  பூ வாடிய நிலை செம்மல் ஆகும்..

  மரத்தில் இருந்து உதிர்ந்து கீழே வீழும் பூ வீ எனக் குறிக்கப் பெறும்..

  மகரந்தப்பை, கருப்பை முதலியன பூக்களின் அடிப்படை உறுப்புகளாகும்..

  இவை உரிய பக்குவ நிலைக்கு வரும்வரை, இவற்றைத் தழுவி இருப்பது, புல்லி எனக் கூறப்பெறுகிறது..

  அவ்வாறு புல்லுதல் அல்லாதது (அல்+இ) அல்லி ஆகும்..

  சுருக்கமாகக் கூறுவதாயின்,அகஇதழ் அல்லி என்றும்,புற இதழ் புல்லி என்றும் சொல்லப்படும்...

  பூக்காம்பு - தண்டு சிறியதாக இருப்பது காம்பு எனப்பெறும்..

  பருமனாகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும் காம்பு தாள் அல்லது தண்டு எனப்பெறும்..

  உள்துளையுள்ள காம்பு நாளம் எனப்பெறும்..

  அக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டவரிடமே இருந்த இந்நுட்பமான அறிவியல் அறிவு, இக்காலத்திலும்கூடப் பிறமொழிகளில் அமையவில்லை..


  பூவின் பாகங்கள்:

  புல்லி வட்டம்

  அல்லி வட்டம்

  மகரந்த வட்டம்

  சூலகம்

  என நான்கு வகைப்படும்..

  இவற்றுள் புல்லி வட்டம் பூவின் புற அடுக்காகும்.. இது பச்சை நிறத்தில் இருக்கும்..

  அல்லி வட்டம் என்பது பூவிதழின் தொகுப்பாகும்..


  மகரந்தவட்டமானது

  அல்லி,

  மகரந்தப்பை,

  மகரந்த இழை,

  சூல்,

  புல்லி,

  பூத்தளம்


  எனப் பகுக்கப்படும்..  சூலகத்தில்

  சூல்முனை,

  சூல்தண்டு,

  சூல்பை,


  ஆகியவை உள்ளன..


  இப்பாகுபாட்டை எல்லாம் பண்டைக்காலத்திலேயே பாங்குடன் நம் முன்னைப் பழந்தமிழர்கள் அறிந்திருந்தனர் என்பதுதான் தமிழில் உள்ள அறிவியல் வளத்திற்குப் பெருமை சேர்ப்பதாகும்..


  முழுமையாகப் படித்தமைக்கு நன்றி..


  நன்றிகளுடன்..

  -தமிழ் வளர்ப்போம்..  வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே

  Labels

  2.0 7 ஆம் அறிவு அகபர் அகம் அகராதி அச்சம் அசுத்தம் அடிதடி அணி அணு உலை அதர்வா அதிரசம் அந்தனன் அப்துல் கலாம் அபாயம் அம்மன் அம்மா அமலாபால் அமைதி அர்சுனன் அரச மரத்தடி அரசியல் அரசியல்வாதி அரவான் அரவிந்தசாமி அரும்பு அலைப்பேசி அலைவரிசை அழகு அழுத்தம் அறிவியல் அறிவு அன்பு அஜித் ஆக்ஸிசன் ஆண் ஆண்ட்ரியா ஆதி ஆப்கானிஸ்தான் ஆமை ஆராய்ச்சி ஆலமரத்தடி ஆழம் மணிகண்டன் ஆறு புற்றுநோய் ஆன்மா ஆன்மீகம் ஆனந்த விகடன் ஆனந்தம் இணையம் இதயம் இந்தியன் இந்தியா இந்து இமயம் இயக்குனர் இயக்குனர்கள் இரசித்த நூல்கள் இரண்டு இரவு இலங்கை இளம்பெண் இனிக்கும் இஸ்லாம் ஈர்ப்பு ஈழம் உண்மை உணர்வுகள் உதவி உதவி இயக்குனர்கள் உயிர் உலகம் உழவர்த்திருநாள் உறக்கம் ஊட்டி ஊழல் எடை எண்ணங்கள் எதிர்ப்பு எதுகை எந்திரன் எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் எல்லை எழுத்தாளர்கள் என் தனிமை என்னவள் என்ஸ்டீன் எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் ஏ.வி.எம் ஏமாற்றம் ஏழாம் அறிவு ஐரோப்பா ஐன்ஸ்டீன் ஒட்டடை ஒலிம்பிக் ஒழுக்கம் ஒற்றுமை ஓட்டு ஓம் பிரகாஷ் ஓஷோ ஃபேஸ் புக் கங்கை கட்டுரை கட்டுரைகள் கடல் கடல்புறா கடவுள் கண்ணன் கண்ணாடி கண்ணாடியின் கேள்வி கணவன் கதே கதை கமல் கர்ப்பம் கரிகாலன் கரு கல்லணை கல்லனை கலாச்சாரம் கலாசாரம் கலாட்டா கலை கவிதை கவிதை அல்ல அழகு கவிதை.சித்திரம் கழிவு களவு கன்னி கனவு கஸ்தூரிபா காதல் காதல் காலம் காதலர்கள் காதலன் காதலி காதலிக்கிறேன் காதலில் சொதப்புவது எப்படி காதலில் துயரம் காதலென்றால் காந்தி காந்தி கணக்கு காமம் காயம் கார்த்திக் சுப்புராஜ் காலம் காவல் கிரிக்கெட் குட்டி குடும்பம் குடும்பமலர் குடை குணம் கும்ஃபூ கும்கி கும்பிடு குழந்தை குற்றம் குறீயீடு குறும்படம் குறும்பு குன்னூர் கூடங்குளம் கே கே.டிவி கே.வி.ஆனந்த கேள்விகள் கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சும் காதல் கொடி கோலம் சங்க இலக்கியம் சங்ககாலம் சங்கர் சசிக்குமார் சட்டம் சத்ரியன் சந்திப்பு சம்பளம் சமசீர் சமந்தா சமயம் சமுத்திரம் சமூகம் சர்க்கரை சரவணன் மீனாட்சி சலுகை சற்குணம் சாதி சிக்கல் சிணுங்கல் சிந்தனைகள் சிரிப்பு சிவப்பு சிற்றரசு சிறுகதை சின்னத்திரை சினிமா சினிமாக்காரர்கள் சீதை சீனா சீனு ராமசாமி சுகுமார் சுனைனா சூட வா சூத்திரன் சூர்யா சூரியன் செந்தூரம் செய்தி செயற்கைக்கோள் செல்வராகவன் செலவு சென்னை சேய் சோகம் சோம்பல் சோலையிலே சோழன் ஞாபகம் டாக்டர்கள் டால்பின் டான் டி. இமான் டி.என்.ஏ டிரெய்லர் டிரைலர் டெக்கன் கிரானிகல் தங்கம் தஞ்சாவூர் தண்டனை தண்ணீர் தமிழ் தமிழ் உணர்வு தமிழ்த்தொட்டில் தமிழ்நாடு தமிழ்பதிவர்கள் தமிழகம் தமிழர் தமிழர்கள் தமிழன் தயாரிப்பாளர்கள் தர்மபுரி தலை தலைமுறை தலைமை தலைவர் தனுஷ் தஸ்யேவ்ஸ்கி தாய் தாய்மார்கள் தாவணி திட்டம் திரட்டி திருக்குறள் திருட்டு திருமணம் திருமதி சசிகலா திரைக்கதை திரைப்படம் திரையரங்கம் திரையரங்குகள் திரையீடல் திரைவிம்ர்சனம் திரைவிமர்சனம் தினத்தந்தி தீண்டாமை தீபாவளி துயரம் துளிகள் துறவு தூக்கு தூசி தென்றலின் கனவு தேங்காய் தேர்தல் தேன் தைத்திருநாள் தொடர் தொடர் தூக்கம் தொடர்கட்டுரை தொண்டன் தொலைக்காட்சி தொழில்நுட்பம் தோல்வி தோழி நகைச்சுவை நட்பு நடிப்பு நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் நண்பன் நதி நந்தவனம் நபிகள் நன்னடை நாணம் நாளிதழ் நான் ஈ நாஸ்தென்கா நிகழ்ச்சிகள் நிம்மதி நிர்வாணம் நிலம் நினைவுகள் நீ நீயா நானா நீர் நீர்ப்பறவை நீலகிரி நூல் நோக்கு வர்மம் ப்ரனதி பக்கங்கள் பகல் பகவத் கீதை பகற் பொழது பகிர்வு பசுமை பட்டாசு பட்டுப்பாவாடை பணம் பணி பதிடுவதில் பிழை பதிவர் சந்திப்பு பதிவர்களும் பதிவுகள் பந்து பயணம் பயம் பரிசு பல்லவர்கள் பற்ற்தல்.கவிதை பனி பாக்கெட் மணி பாட்டி வைத்தியம் பாடல் பார்வதி ஓமண குட்டன் பார்வை பால் பிணம் பிரச்சினை பிரபலமான இடுகைகள் பிரபுசாலமன் பிராமணன் பிரிவு பில்லா பில்லா 2 பிள்ளை பிளாக்கர் பிளாக்கர் பிழை பிளாக்கரில் பிறந்தநாள் பிறை பீட்சா புத்தகக் கண்காட்சி புத்தகங்கள் புத்தகவிமர்சனம் புறம் புன்னகை புனிதம் பூ பூக்கள் பூமி பூஜா பெங்களூர் பெண் பெண்ணழகே பெண்மை பெரிய படங்கள் பெற்றோர்கள் பேட் பேரரசு பேராசை பேருந்து பேஸ்வீயூ பைரவா பொங்கல் பொது பொய் பொழுது போகன் போகி போட்டி போதிதர்மன் போர்க்காய் போராளி போலி மக்கள் மகளிர் மகளிர்தினம் மகாத்மா மகாபாரதம் மகிழ்ச்சி மட்டையாளன் மடையா மண் மதநம்பிக்கை மதம் மதன் மயக்கமென்ன மரணம் மலர் மலர்கள் மழலை மழை மழைத்துளி மன்னிப்பு மனம் மனிதம் மனைவி மாற்றான் மாறாது மின்சாரம் மிஷ்கின் மீரா கதிரவன் மீன் மீனவர்கள் முகநூல் முகம் முகமது நபிகள் முகமூடி முகை முத்தம் முனிவர் முஸ்லீம் மெளனம் மேகம் மொட்டு யுகபாரதி ரண்களம் ரணகளம் ரஜினி ராமர் ராமாயணம் ராஜபக்சே ராஜமெளலி லஞ்சம் லட்சுமி மேனன் லண்டன் வ.உ.சி வசீகரன் வஞ்சனை வர்ணனை வரி வருமானம் வலி வலைப்பதிவர்கள் வலைப்பதிவு வழக்கு எண் 18/9 வள்ளுவர் வறுமை வாகை வாசிப்பு வார்த்தை வார்ப்புரு வாழ்க்கை வாழ்த்து வாழ்த்துக்கள் வாழ்நாள் வானுயர்ந்த விக்ரம் பிரபு விமர்சனம் விமல் வியாசர் விருந்தாளி விவசாயம் விவாதம் விழா விழி விளக்கம் விளம்பரம் விளையாட்டு விஜய் விஜய் சேதுபதி விஜய் டிவி விஷ்ணு விஸ்வரூபம் வீடு வீரம் வெட்கம் வெண்கலம் வெண்ணிற இரவுகள் வெப்பநிலை வெள்ளி வெளிப்பாடு வெற்றி வேலாயுதம் வேலை வைசியன் ஜனாதிபதி ஜாதி ஜீவா ஜெயம் ரவி ஜெயமோகம் ஸ்ரீகாந்த் ஹார்லீக்ஸ் actor actress aids baby Bairavaa Black Bogan cancer cheating chella kutties Chief minister cinema CM dance deccan chronicle Dhanush Director Enga veetu pillai facebook family film Funny Infobells Keerthi suresh love Love is Very far for me MGR movie Nambiyar nano nano robots nano technology october pain Pc sriram poem Prabhu solamon Prabhu soloman Ranagalam Red relationship REMO response review robots shankar shortfilm Sivakarthikeyan song tag talk tamil Tamilthotil Theatre Thodari Thodari review Trailer trailor videos Vijay youtube

  Beauty

  Travel