• 10.23.2007

    10.22.2007

    இது போதும்!

    அக்டோபர் 22, 2007
    முதன்முதலாய் நீ என் வீட்டிற்கு வருகிறாய் என்றதும் -- என் வீட்டிற்குள் தான் எத்தனை மாற்றங்கள்--உன்னால் நிகழ்ந்தது தெரியுமா? ஆனால் வீட்டினுள்...