• 9.19.2012

    காதலும் கடவுளும்

    செப்டம்பர் 19, 2012
            மனிதர் உணர்ந்துக் கொள்ள இது மனிதக் காதல் அல்ல அதையும் தாண்டிப் புனிதமானது... இது அடிக்கடி நிறைய காதலர்கள் மத்தியில் உச்சரிக்கப்ப...

    9.16.2012