• 1.18.2008

    நட்பின் வலி

    ஜனவரி 18, 2008
    என்ன நீர் ? தேங்கிய கவலையினை நீரோடையாய் ஓடும் உன் நேசத்தில் கரைத்திட வந்தேன் நண்பா!உனை காண... கண்ணில் என்ன நீர் ?என்று எனை கேட...

    1.17.2008