• 5.29.2012

    .....நாம் பிறந்தோம் எங்கோ வளர்ந்தோம்....

    மே 29, 2012
    எனது கல்லூரி நாட்களின் பொழுது எழுதிய கவிதை..... எல்லோரும் பிரியும் தருவாயில் எழுதியது.. நாம் பிறந்தோம் எங்கோ வளர்ந்தோம் இங்கே இணைந்தோம...