• 6.01.2007

    கண்ணதாசன்

    ஜூன் 01, 2007
    அன்புக்கோ இருவர் வேண்டும்அழுகைக்கோ ஒருவர் போதும் இன்பத்துக் கிருவர் வேண்டும் ஏக்கத்துக் கொருவர் போதும். ------ கண்ணதாசன்
    ஜூன் 01, 2007
    என்னுடையது புயல்யாத்திரை.அவள் பூஜையறைக்குத்துவிளக்கு. அணைந்துபோகாமலிருப்பது எப்படிஎன்பதைச் சுடருக்குச்சொல்லிக்கொடுக்கவேண்டும்.