• 7.28.2012

    7.24.2012

    7.23.2012

    உன் காதல் அகராதி

    ஜூலை 23, 2012
      என் அன்னைக்கு உன்னைப் பிடிக்கவில்லை என் தங்கைக்கும் உன்னைப் பிடிக்கவில்லை இன்னும் என்னவெல்லாமோ காரணங்கள் என்னை நீ மறந்துவிட்ட...