• 3.28.2013

    தமிழர்களே !பெரிய கோடொன்றை உருவாக்குவோம்

    மார்ச் 28, 2013
     ஒரு இந்தியனாக அல்ல... தமிழனாக அல்ல... ஒரு மனிதனாக IPL ஒரு விளையாட்டல்ல... வியாபாரம்... விளையாட்டில் பாகுபாடு கூடாது என்று கூக்குரலிட...