• 10.05.2007

  மிருகம் சிரித்திருந்தால்

  அக்டோபர் 05, 2007
  ஏதோ உலகத்தில் பிறந்து விட்டோம் அதனாலே உறவை வளர்த்துவிட்டோம் பாதம் மண்ணில் படியும் வரை பறவைகள் போலே வாழக்கற்றோம் தேடுதல் நிறைந்த வாழ்வினி...

  மழலை

  அக்டோபர் 05, 2007
  உன்னை முதன்முதலாய் தொட்டுத் தூக்கையில் என்னுயிர் மறுமுறை ஜணிக்கின்ற வலியை உணர்ந்தேன் கண்ணே ! உன்னை நெஞ்சோடு அணைக்கையில் தான் வலியே சுகமாய்...

  10.02.2007

  உணர்ச்சிகளுக்காக

  அக்டோபர் 02, 2007
  நரை விழுந்த மனதில் குறையொன்று கண்டேன் குறை கண்ட மனதிலோ! சிறையொன்றைக் கண்டேன் சிறையான மனமோ! தேய்வானது பிறையாய் தூக்கத்தின் மத்தியில் பிதற்றங்...