• 1.07.2008

  இழக்க மறவா ஆசைகள்

  ஜனவரி 07, 2008
  நட்போடு நாமிருக்க நாட்ப் பொழுது பார்த்ததில்லை அதில் கற்போடு தானிருக்க நாடித் துடிப்பையும் பார்த்ததுண்டு பூவோடு நார்ப் போல நாம் மணந்த காலங்க...

  கங்கையை நாம் காக்க வில்லையெனில் நம்மை மட்டும் எப்படி அது காக்கும்.

  ஜனவரி 07, 2008
  கங்கை புனிதாமா ? என்று கேட்டால் இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்லக் கூடிய நிலைமையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் நதிகளில் எல்லாம் இப்பொழு...