• 12.18.2007

  என்னை மீட்டுக்கொடு

  டிசம்பர் 18, 2007
  என்னை மீட்டுக்கொடு! உன் துப்பட்டாவால் நான் விழுந்தேன் அன்பே என்னை தூக்கி விடு! உன் இருவிழி பார்வையில் எனை மறந்தேன் அன்பே என்...

  12.17.2007

  உண்மையடி நீ எனக்கு

  டிசம்பர் 17, 2007
  ஒன்றிரண்டு வாசகங்கள் உன்னைப் பற்றி நானெழுத வெள்ளைத் தாளில் ஓடு மடி கவிதை என்ற பேரருவி சிந்தி விழும் துளி சிரிப்பும் உன்னுடனே உறவு சொல்லும் ...