• 2.13.2008

    காதல் சிறை

    பிப்ரவரி 13, 2008
    உன் கனவு... உன் நினைவு... தூங்கும் பொழுதல்ல உன் கனவு என்னை தூங்க விடாமல் செய்கிறது உன் கனவு விழிக்கும் பொழுது மட்டுமல்ல ...