• 10.30.2007

    எதார்த்தத்தின் நிழலில்

    அக்டோபர் 30, 2007
    இன்றும் நான் பேருந்தில் தான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ இறங்கிய நிறுத்தத்திலிருந்து....... உன்னுடைய விமானப் பயணம் எப்படி இருந்த தெ...