• 9.28.2012

    இயற்கையின் மாற்றமும் அமைதியும் (ஆராய்ச்சி 1)

    செப்டம்பர் 28, 2012
                 நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு எழுதுவது போல் ஒரு உணர்வு. எழுத்துக்கு என்றுமே நான் அடிமை. எழுதுவது என்றுமே எனக்கு பிடித்த விசயம...

    9.25.2012