• 12.13.2007

    அம்மா! அம்மா! அம்மா!

    டிசம்பர் 13, 2007
    ரத்தத்தில் நனைந்து வந்த என்னை முத்தத்தால் நனைத்த உன் இதழ்களில் முதல் முறை என் பெயரை எப்பொழுது உச்சரித்தாயோ அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த குர...