• 1.07.2008

  இழக்க மறவா ஆசைகள்


  நட்போடு நாமிருக்க
  நாட்ப் பொழுது பார்த்ததில்லை
  அதில் கற்போடு தானிருக்க
  நாடித் துடிப்பையும் பார்த்ததுண்டு
  பூவோடு நார்ப் போல
  நாம் மணந்த காலங்கள்
  இன்று நினைத்தாலும் சலிக்காமல்
  மனதை நனைக்கின்ற கோலங்கள்
  துவண்டு விழுந்தப் போதுந்தன்
  தூக்கி விடும் கைகள்
  தோல்வி கண்ட என் நெஞ்சிக்குத்
  துடிப்பூட்டும் விதைகள்
  காரிருளில் நான் செல்லும்
  வேளையிலும் என்னுடன்
  துணையாக வந்த உந்தன் நேசங்கள்
  என்னை நான் இழந்தாலும்
  உனை இழக்க மறவாஆசைகள் ...!