• 6.01.2007


    என்னுடையது புயல்யாத்திரை.அவள் பூஜையறைக்குத்துவிளக்கு. அணைந்துபோகாமலிருப்பது எப்படிஎன்பதைச் சுடருக்குச்சொல்லிக்கொடுக்கவேண்டும்.