• 6.01.2007

    கண்ணதாசன்

    அன்புக்கோ இருவர் வேண்டும்அழுகைக்கோ ஒருவர் போதும் இன்பத்துக் கிருவர் வேண்டும் ஏக்கத்துக் கொருவர் போதும்.
    ------கண்ணதாசன்