• 10.12.2007

  சிரிக்க நினைத்தேன்


  வார்தைகளை எப்படி மனதிலிருந்து
  தோண்டி எடுப்பது என்று நினைவுகள்
  அடிக்கடி சோர்கின்றப் பொழுது தான்
  சொற்களில் இதமில்லாமல் கடுமை
  வெளிப்படுவது கண்டேன்......................
  முற்களில் இதயம் மாட்டியது போல்
  வலி எங்கே என்று தேடித்
  திரிகையில் தான் மேனி
  முழுதும் சோர்வைக் கண்டேன்.........
  கண்ணீர் சீந்தவும் மனதின்
  நினைவுகள் தூண்ட வேண்டும்என்று
  கண்கள் கசக்கப் போராடும்
  பொழுது உணரக் கண்டேன்.............
  உதடுகளில் மலர்ச்சியை காண்பிக்க
  உள்ளத்தில் எத்தனை
  அழ வேண்டும் என்பதை
  துவண்ட இதயத்தின்
  சோகத்தில் கண்டேன்