• 10.05.2007

  மிருகம் சிரித்திருந்தால்

  ஏதோ உலகத்தில் பிறந்து விட்டோம்
  அதனாலே உறவை வளர்த்துவிட்டோம்
  பாதம் மண்ணில் படியும் வரை
  பறவைகள் போலே வாழக்கற்றோம்
  தேடுதல் நிறைந்த வாழ்வினிலே
  பாம்புகள் போலே ஊர்ந்திருக்கோம்
  மாணிக்கம் கண்ணில் படும் வரையில்
  பலரை நாமும் சீறவிட்டோம்
  பட்டினி ஒன்றை நாம் மறந்தால்
  வாழ்வில் வேதனை எதுவுமில்லை
  படுக்கும் நாளை நினைத்தபடியே
  பசியை நாமும் திர்த்திருக்கோம்
  சின்னக் காகிதம் பெரிதாய் தெரிவதனால்
  செல்வம் எதுவென மறந்துவிட்டோம்
  புள்ளிக் கோலங்கள் போல் தான்
  நம்வாழ்வும் நாளையும் வேறொன்று தோன்றிவிடும்
  சிரிப்பதை ஒன்றே கற்றுவிட்டோம்
  மிருக்கத்தில் இருந்து வேறுப்பட்டோம்
  மிருகம் முன்னமே சிரித்திருந்தால்
  இன்று இயற்க்கையை அழத்தான் விட்டிடுமா ?