• 10.17.2007

  பொது மகளீர்.......................


  இது வரை குப்பைத் தொட்டிக்கு
  செல்லாத காகிதங்களால் ,நாங்கள்
  குப்பையாகிறோம்

  .......................................................................................


  குப்பைத் தொட்டிக்கு
  சென்ற பின்னும்
  மீண்டும் பூஜைக்கு வரும்
  மலர்கள் நாங்கள்

  .........................................................................................


  வெற்றுக் காகிதங்கள் நாங்கள்
  இது வரை எங்களின் மேல்
  எந்த ஓவியமும் வரையப்படவில்லை
  எந்த கவிதையும் எழுதப்படவில்லை
  கிறுக்களுக்கும் கிழிசலுக்குமே
  எங்களின் சதைகள் தேவைப்படுகின்றன
  வெற்றுக் காகிதங்கள் நாங்கள் .................................