• 9.16.2012

  சித்திரப் பெண்ணழகே !


  சித்திரப்  பெண்ணழகே ! உன்னை
  என்  சிந்தையில்  வைத்திடவே
  கண்மலர் பூத்தி டம்மா  பாவையே
  பார்வை  ஒருங்கிடவே

  என்னையே  மனதில்  வைத்தாய்
  என்னுடன்  நினைவையும் 
  சேர்த்து  வைத்தாய்
  கண்ணிலே  காதலையே  கன்னியே
  என்னுள்  ஏன்  வைத்தா
  காலத்தின்  வர்ணணையில்  கன்னியே
  காதலின்  சொல்லினிக்கும்
  வாழும்  தீரத்தில்  உள்ளதடி
  நம்  காதலின்  கண்ணியமே

  சேர்ந்து  பிரிந்திடினும்
  பிரிந்து  சேர்ந்திடினும்
  இருக்கும்  பொழுதினிலே
  ஆன்மா  இன்பம்  களிக்குமடி

  சேர்ந்தப்  பொழுதினிலே
  உன்  அன்பு  சாரம்  புரியலையே
  உனை  பிரிந்த  காலத்தினிலே
  உனை  தவிர  யாரும்  தெரியலையே

  சோகத்தின்  ஆழத்திலே
  உயர்  காதல்  புரியு மடி
  அது  காமத்தின்  இன்பத் திலே
  ஊறி  மகிழு  மடி 

  மனதில்  பாட்டு  உதிக்கு  தடி
  நீ  என்  பக்கமிருக்கையிலே
  அதனுள்  இசையும்  இணையு தடி
  நீ  என்னை  விட்டுப்  பிரிகையிலே

  உள்ளத்தில்  குற்றமெதுவுமில்லை
  உன்னுடன்  கூடி  மகிழ்வதிலே
  ஊடலில்  உனக்கு  நிகருமில்லை
  குற்றமுண்டா!  உன்னைப்  புகழ்வதிலே  வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே