• 9.05.2012

  என் தலை சீவும் வயதில்

  ன் தலை சீவூம் வயதில்உனை
  நினைத்தேனே மனதில்
  ன் இளங்கால வாழ்வில்உனை
  சைத்தேனே நாவில்
  காற்றென்ற வடிவில் உனை
  ரைந்தேனே உருவாய்
  ரு உருவான சேற்றில்உனை
  தாமரையின் வடிவாய்

  பார்க்கீன்ற பார்வையிலே உனை
  பார்த்தால் ரோஜா
  சேர்க்கின்ற பொழுதினிலேஉனை
  சூடும் ராஜா
  பாதங்களில் சேர்ந்திடவே உனை
  பாற்கடலாய் வர்ணித்தேன்
  பாவி மனம் வருந்திடவே உனை
  பாதம் தொட மறுத்தேன்
  நிலவு போல கவிஎழுத உனை
  நிலவாகப் பார்த்தேன்
  நிறைவாக இல்லாததால் உனை
  நிறமாற்றம் செய்தேன்
  னி போன்ற ஒனிறினிலே உனை
  றைத்து வைத்தேன்
  ருவம் மாறும் ஓளியிலே உனை
  சுமையாக்கிப் பார்த்தேன்
  தீக்குச்சி சுடராய் உனை
  தீபத்தின் ஓளியாய்
  தீயாக வளர்த்தியே உனை
  தியாகத்தின்  உருவாய்
  மாசறுக்கும் கருத்தாய் உனை
  மாண்புமிகு எழுத்தாய்
  ரபுக்கவிதை உருவாய் உனை
  மாற்றமிகு புதிதாய்
  ணம் கமழும் மலரினிலே உனை
  தேனாக மறைக்கவே
  தி கொண்டேன் மங்கையேஉனை
  ழுவ வண்டாகவே
  காவியங்கள் படைத்திடவே உனை
  காதலியாகப் பார்த்தேன்
  ருத்தில் ஓவியமாக மாறியே உனை
  காதலாகவே படைத்தேன்
  சுவாசமலர் ஓன்றினிலே உனை
  பாச நீராய் ஊற்றியே
  சூடுமலர் கொத்தினிலே —- உனை
  சுந்தேனாய் ஏற்றியே
  தூங்கும் விழி இமைகளிலே உனை
  வழும் கனவு கோலமாய்
  தாங்கும் இதய வாசலிலே  —- உனை
  டவும் இளந்தென்றலாய்
  போகும் வழிப் பாதையிலே உனை
  டர்ந்த மலர்ச்சோலையாய்
  பேசும் மொழி  ஒன்றினிலே உனை
  தொடுத்த இனிய பாமாலையாய்
  காற்று வந்து தங்கி  — உனை
  நெஞ்சினுள்ளே வைக்கிறேன்
  காற்று கெட்டு விடாமலிருந்தி உனை
  மூச்சால் விட்டு விட்டு இழுக்கிறேன்
  ன்பம் வந்து சேர்ந்திஉனை
  னியவளென்று சொல்கிறேன்
  துன்பம் வராமலிருந்தி உனை
  தூயவளென்று சொல்கிறேன்
  காசு பணம் இல்லையே உனை
  சிலையாக வடிக்கவே
  காலம் காத்திருக்கும் நன்றியே உனை
  வியாக படைக்கவே
  தோல்வி மட்டும் இல்லையே உனை
  விதையில் செதுக்கவே
  விதை ஓவியமாய் மாறியே உனை
  நெஞ்சில் நினைக்கவே
  சோர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் உனை
  னவில் மட்டும் பார்க்கவே
  சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன உனை
  ழுத்தில் மட்டும் கவரவே
  பாதைகள் மறையுது —- உனை
  பார்ப்பனோ மனம் துடிக்குது
  போதைகளும் சேருது உனை
  ருகிடவே மனம் ஏங்குது
  யிரோடு இருக்கிறேன் உனை
  ருவமாக பார்க்கவே
  லகத்தோடு இணைகிறேன் உனை
  ருவமாக்கிக் காட்டவே


  வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே